• Hysbysiad o ddyddiad  penodiEd  ar gyfer arfer hawliau etholwyr  o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

  Cyngor Cymuned Llandudoch

  Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

  1. Dyddiad cyhoeddi 08.2020
  1. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

  Cyngor Cymuned Llandudoch, Dworek, Sarnau, Llandysul, SA44 6PX rhwng yr oriau o 10 – 3 o ddydd Llun i ddydd Gwener

  yn dechrau ar                      7fed o Fedi  2020

  ac yn diweddu ar yr              2il o Hydref  2020

  1. O 3 Hydref 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
  • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant  Thornton; a chael
  • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol drwy  Grant Thornton. Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.
  • [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]
  1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.