• Notice of Electors Rights

  Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights

  St Dogmaels Community Council

  Year ended 31 March 2019

  1.  Date of announcement 10.6.19

  2. Each year the annual return is audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the Annual Return and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2019, these documents will be available on reasonable notice on application to:

  Mrs Sue Davies, Clerk to the Council, Dworek, Sarnau, Llandysul. SA44 6PX

  Between the hours of: 10am and 4pm

  Monday to Friday (excluding public holidays)

  Commencing on 1.07.19

  And ending on 26.07.19

  3.  From 29th July 2019 until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

  • the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road,Cardiff CFI1 9UP until the audit has been completed; and
  • and the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CFII 9UP
  • A copy of the written notice must also be given to the council.

  4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice-

  Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr

  Cyngor Cymuned Llandudoch

  Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

  1. Dyddiad y cyhoeddiat 10.6.19

  2. Bob blwyddyn mae’r ffurflen flynyddol yn cael ei harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd å diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copiau or cyfrifon atr holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud ahwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

  Mrs Sue Davies, Clerk to the Council, Dworek, Sarnau, Llandysul. SA44 6PX

  rhwng yr oriau : 10am a 4pm

  Ddydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus)

  Gan ddechrau ar 1.07.19

  a gorffen ar 26.07.19

  3. O 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’I gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

  • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn a’r cyfrifon. Gellir cysylltu a’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CFII 9UP
  • ac yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebur cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CFII 9UP.
  • Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

  4. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a  Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru. i