• Notice of appointment of the date for the exercise of Electors rights / Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

  Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

  St Dogmaels Community Council

  Financial year ending 31 March 2022

  1. Date of announcement 24-06-22
  • Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

  The Clerk to the Council

  Dworek

  Sarnau

  Llandysul

  SA44 6PX

  between the hours of 10.30am  and 3pm  on Monday to Friday

  commencing on                         7 July 2022

  and ending on                            11 August 2022

  • From 12 September 2022, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
  • the right to question the Auditor General about the accounts.
  • the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

  The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ or by email at communitycouncilaudits@audit.wales.

  • The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice. 

  Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

  CYNGOR CYMUNED LLANDUDOCH

  Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022

  • Dyddiad cyhoeddi 24-06-22
  • Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

  The Clerk to the Council

  Dworek

  Sarnau

  Llandysul

  SA44 6PX

  Rhwng yr oriau o   10.30am______  a _3pm_________  o ddydd Llun i ddydd Gwener

  Yn dechrau ar 7 Gorffennaf 2022

  Ac yn dod i ben ar   11 Awst 2022

  • O 12 Medi 2022, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
  • yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
  • yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

  Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ neu drwy e-bost yn archwiliadcyngorcymunedol@archwilio.cymru.